Se incarca...

Termeni si Conditii

Articolul 1. SCOPUL

Termenii şi Condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către ALTDEPOZIT SRL, prin intermediul magazinului virtual altdepozit.ro către Cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

Prin următorii termeni se înţelege:
"Cumpărător": persoană fizică, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
"Vânzător": societate comercială ALTDEPOZIT SRL, având sediul social în Galaţi, Str. Ionel Fernic 17, înregistrată la registrul comerţului sub J17/553/2009, CUI 25512901.
"Bunuri şi Servicii": orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
"Comanda": un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.
"Contract": o Comandă confirmată de către Vânzător.
"Drepturi de proprietate Intelectuală" (în cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
"Specificaţii": toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.

Articolul 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menţionat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

1. Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare) şi condiţiile sale specifice.
2. Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).
3. Termenii şi Condiţiile generale de vânzare.

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a Termenilor Comenzii.

Articolul 3. VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător.
Confirmarea Comenzii se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) din partea Vânzătorului către Cumpărător. Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.
Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 4. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

4.1. Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului.
4.2. Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonanţele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor şi Serviciilor, aplicabile la sănătate, securitate, mediu.
4.3. Informaţiile prezentate pe site-ul Vânzătorului (preţurile, ofertele, situaţia stocului, specificaţiile şi imaginile), au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, făra o anunţare prealabilă. Din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat.
4.4. Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la rubrica "Contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primare, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, nefiind necesar acordul Cumpărătorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

Articolul 6. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau nu va face public (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. Numele site-ului precum şi insemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea ALTDEPOZIT SRL şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului. Pentru sesizări şi reclamaţii a încălcării drepturilor de autor ne puteţi contacta la adresa office@altdepozit.ro.

Articolul 7. CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE

Toate planurile, documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris al Vânzătorului, după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe parţi nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului. Astfel sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor. Datele clienţilor nu pot fi folosite şi nici furnizate altor părţi.
Conform condiţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informaţie referitoare la Cumpărător.

Articolul 8. FACTURARE, PLATI, FACILITATI SI PENALITATI

8.1. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului este să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare şi să respecte menţiunile din factura emisă de Vânzător. Factura fiscală poate fi descărcată şi printată direct din contul Cumpărătorului. Conform codului fiscal valabil din 01.01.2007, semnarea şi ştampilarea facturilor nu mai este obligatorie.
8.2. Pentru comenzile speciale referitoare la Bunurile şi Serviciile care nu sunt în mod uzual pe stoc, cumpărătorul are obligaţia de a achita un avans de minim 40% din valoarea Bunurilor şi Serviciilor comandate şi de a emite o comanda scrisă, completată cu toate datele necesare: sortiment, cantitate, termen de livrare, locaţia unde va fi livrată marfa, persoană de contact, număr de telefon, etc.
8.3. Facturarea produselor se va face în Lei la cursul BNR + 0.50% din ziua respectivă. Cumpărătorul va plăti în avans integral contravaloarea Bunurilor şi Serviciilor înainte de livrare cu OP sau numerar.
8.4. Cazul în care Cumpărătorul efectuează plata Bunurilor şi Serviciilor fără confirmarea existenţei în stoc, Vânzătorul va returna Cumpărătorului contravaloarea Bunurilor şi Serviciilor achitate.
8.5. Cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata Bunurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, Cumpărătorul este obligat la plata unei penalităţi de 1% pe zi din suma datorată. Valoarea penalităţilor poate depaşi cuantumul sumei datorate.
8.6. Cumpărătorul poate beneficia de reduceri de preţ diferenţiate pe categorii de produse şi cantităţi comandate în urma negocierilor directe. De asemenea SC ALTDEPOZIT SRL poate acorda reduceri comerciale ulterioare facturării pentru vânzări efectuate în decursul unei perioade determinate.

Articolul 9. CONDITII DE LIVRARE, AMBALARE, RECEPTIE SI TRANSPORT

9.1. Livrare - Vânzătorul se obligă sa expedieze Bunurile şi Serviciile către Cumpărător asigurând un termen de 24-48 ore de la achitarea Bunurilor şi Serviciilor comandate. În condiţii excepţionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, defecţiuni auto, etc) termenul de livrare nu poate fi respectat, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre întârzierea survenită şi va furniza un termen estimat pentru finalizarea livrării. Bunurile şi Serviciile se livrează conform condiţiilor interne ale vânzătorului, cumpăratorul având obligaţia să verifice dacă marfa corespunde din punct de vedere calitativ şi cantitativ la preluarea ei. Semnarea de către un reprezentant al Cumpărătorului a documentului de livrare, echivalează cu acceptul de preluare al produselor de către acesta, ca fiind conforme, din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
9.2. Transport - Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor pe întreg teritoriul României. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor pentru transportul în condiţii de siguranţa a acestora. Vânzătorul nu este răspunzător de eventualele deteriorări a bunurilor ce sunt transportate necorespunzător prin intermediul unui transportator propus şi agreat de Cumpărător. Cazul în care Vânzătorul consideră că valoarea Bunurilor şi Serviciilor comandate de Cumpărător nu-şi justifică cheltuielile legate de combustibil în funcţie de distanţele parcurse, Vânzătorul şi Cumpărătorul vor stabili de comun acord condiţiile de transport pentru Bunurile şi Serviciile comandate.

Articolul 10. ACCEPTARE

10.1. Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. Cumpărătorul are dreptul să refuze Bunurile şi Serviciile ce prezintă deficienţe calitative, să semnaleze eventuale lipsuri, în acest caz cumpărătorul va notifica în scris în 24 de ore de la recepţie, iar vânzătorul are obligaţia să înlocuiască Produsele deteriorate sau necorespunzătoare calitativ şi/sau să completeze lipsurile cantitative constatate la recepţie. Orice reclamaţie ulterioară livrărilor privind cantitatea şi/sau calitatea mărfii recepţionate nu va fi luată în considerare.
10.2. Bunurile şi Serviciile livrate chiar şi după facturare rămân în proprietatea vânzătorului până la data plăţii integrale a contravalorii acesteia.
10.3. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail înainte ca aceasta să fi fost livrată. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării Bunurilor şi Serviciilor menţionat pe site-ul Vânzătorului, cheltuielile de returnare vor fi suportate de Cumpărător. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenţie, să solicite daune interese către Cumpărător, în condiţiile legislaţiei.

Articolul 11. GARANTII

Pe lângă orice alte garanţii prevăzute de legile aplicabile şi detaliate în Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător, acestea garantează Cumpărătorului împotriva oricărei non conformităţi care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor şi Serviciilor, cu excepţia uzurii normale, pentru o perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Excepţie fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanţie.
Toate Bunurile si Serviciile comercializate de către Vânzător sunt în conformitate cu legile în vigoare şi corespund normelor şi standardelor pentru care au fost create.

Articolul 12. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului şi semnarea de primire a documentului de transport furnizat de transportator sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului.

Articolul 13. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

Articolul 14. FORTA MAJORA

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat.

Articolul 15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii Române. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale, litigiile dintre părţi vor fi soluţionate de către arbitrajul de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi sau instanţa de judecată competentă.

Articolul 16. PRETURILE SI VALABILITATEA OFERTEI

16.1. Preţurile menţionate în magazinul online altdepozit.ro sunt actualizate automat de către sistem şi în cele mai multe cazuri neverificate de om. Preţurile sunt recalculate în funcţie de fluctuaţia cursului valutar al EUR şi USD, sunt exprimate în Lei, au TVA 19% inclus şi sunt destinate clienţilor finali. Preţurile sunt orientative şi pot fi diferite în funcţie de zona de livrare şi cantitatea comandată. Orice livrare include documentul fiscal întocmit corespunzător. Vânzătorul nu se face vinovat de modificările de preţuri survenite pe parcursul derulării contractului, ca urmare a modificării preţurilor de achiziţie de către producător şi intervenite în timpul derulării contractului.
16.2. Toate preţurile, inclusiv preţurile promoţionale, sunt valabile până la anulare sau epuizarea stocurilor.
Dacă se va depista un preţ greşit şi/sau derizoriu, Cumpărătorul are obligaţia de a contacta firma la numerele de telefon sau la adresele de e-mail din pagina de contact altdepozit.ro, pentru a anunţa aceste greşeli şi nu va trebui să depună comenzi pentru acestea până când vor fi corectate. Comenzile depuse pentru produse cu preţuri greşite şi/sau derizorii vor fi anulate şi nu vor fi expediate, iar dacă comanda a fost achitată, contravaloarea comenzii va fi returnată în contul Cumpărătorului.
altdepozit.ro îşi rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă comportament şi limbaj neadecvat (agresiv, licenţios etc.) sau în istoricul Comenzilor au livrări refuzate. Nu vom accepta Comenzile depuse de clienţii cu rea intenţie pentru produse cu preţ greşit şi/sau derizoriu.

Articolul 17. PREVEDERI DIVERSE

Parţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi nici uneia din parţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi Condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale dintre Parţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin întelegere scrisă semnată de ambele părţi.